DAO&Yujian Defi(Web3$NFT)🦇🔊status
DAO&Yujian Defi(Web3$NFT)🦇🔊
no primary address
-
Total ShineX score

Bio

As X-Hunter

retweet a tweet about 0xLeon 🇭🇰🍋🔥
got 75.167 social score
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago
retweet a tweet about Jason
got 30.067 social score
Jasonstatus
Jason
1 month ago

As X-Creator

Now it’s your turn,Come on let’s go!